สถานีประตูกันน้ำเค็ม ตำบลดอนมะโนรา

อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลของ สถานีเฝ้าระวังน้ำเค็ม ตำบลดอนมะโนรา

ภาพการเยี่ยมชมสถานีเฝ้าระวังน้ำเค็ม ประตูที่ 2 บ้านนายสมชาย

ภาพแผนที่สถานีเฝ้าระวังน้ำเค็ม 5 แห่ง

ที่ตั้งสถานีเฝ้าระวังทั้ง 5 ตำแหน่ง

ที่ตั้งสถานีเฝ้าระวังน้ำเค็มแห่งที่ 1 ประตูน้ำบ้านนายสถาพร

ที่ตั้งสถานีเฝ้าระวังน้ำเค็มแห่งที่ 2 ประตูน้ำบ้านนายสมชาย

ที่ตั้งสถานีเฝ้าระวังน้ำเค็มแห่งที่ 3 ประตูน้ำบ้านนายพงษ์ศักดิ์

ที่ตั้งสถานีเฝ้าระวังน้ำเค็มแห่งที่ 4 ประตูน้ำบ้านนายจู๋

ที่ตั้งสถานีเฝ้าระวังน้ำเค็มแห่งที่ 5 ประตูน้ำข้างโรงล้างถุง

คุณภาพน้ำเค็ม

ค่าความเค็ม (ppt) ความเค็มของน้ำ คือ ปริมาณของแข็ง (Solid) หรือเกลือแร่ต่าง ๆ โดยเฉพาะโซเดียมคลอไรค์ (NaCL) ที่ละลายอยู่ในน้ำ โดยมีหน่วยเรียกว่า (parts per thousand) ppt ค่าความเค็มของน้ำจะสัมพันธ์กับค่า Chlorinity ประกอบด้วยปริมาณ คลอไรค์, โบรไมค์และไอโอไดด์ และความนำไฟฟ้า (conductivity) ที่มีอยู่ในน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัมความเค็มของน้ำจะแตกต่างตามสถานที่และประเภทของดิน โดยมีผู้แบ่งประเภทน้ำตามระดับความเค็มดังนี้

- น้ำจืด (fresh water) ความเค็มระหว่าง 0-0.5 ppt

- น้ำกร่อย (brackish water) ความเค็มระหว่าง 0.5-30 ppt

- น้ำเค็ม (sea water) ความเค็มมากกว่า 30 ppt ขึ้นไป

ความเค็มของน้ำมีผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ สำหรับสัตว์น้ำบางชนิด เช่น สัตว์น้ำกร่อยที่อาศัยบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มมากจะสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพความเค็ม ที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่ค่อย ๆ เป็นไปอย่างช้า ๆ โดยสัตว์น้ำจืดสามารถทนอยู่ในความเค็ม 7 ppt ได้ และปลาขนาดเล็กจะมีความทนทานมากกว่าปลาขนาดใหญ่ ค่าความเค็มของน้ำ จะแสดงให้ทราบถึงสภาพทางภูมิศาสตร์และผิวดินบริเวณดังกล่าว เช่น บริเวณที่มีฝนตกชุกและมีน้ำไหลตลอดจะมีความเค็มต่ำที่ประมาณ 0.1-25 ppt ส่วนใหญ่ที่แห้งแล้งและมีการ ระเหยของน้ำสูงก็จะมีความเค็มสูง อย่างไรก็ตามบางพื้นที่หากมีฝนตกชุก น้ำบาดาลอาจมีค่าความเค็มสูงได้เช่นกัน โดยปกติน้ำทะเลจะมีความเค็มประมาณ 35 ppt น้ำกร่อยมีความ เค็มประมาณ 10-15 ppt และน้ำที่มีความเค็มมากกว่า 45 ppt ขึ้นไปจะพบในนาเกลือ อาจไม่เหมาะสมแก่การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำบางชนิด สำหรับสัตว์น้ำกร่อยที่อาศัยอยู่บริเวณ ที่มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มมากจะมีความสามารถปรับตัวและทนทานต่อแรงดัน Osmotic ได้ดี แต่สำหรับสัตว์น้ำทั่วๆไปสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเค็มของน้ำที่ เปลี่ยนแปลงได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปอย่างช้าๆ ดังนั้นค่าความเค็มที่ยอมรับ ได้ตั้งแต่ 0 - 0.3 พีพีที สัตว์น้ำยังสามารถดำรงชีวิตได้