สถานีเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำแม่กลอง2 ตั้งอยู่ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด

3 ชั่วโมงล่าสุด 48 ชั่วโมงล่าสุด 6 เดือนล่าสุด

ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงย้อนหลัง 48 ชั่วโมง เริ่มจากค่าล่าสุดอยู่ด้านบน

ลำดับ ปี-เดือน-วัน เวลา อุณหภูมิ ( OC) ปริมาณออกซิเจน (mg/L) การนำไฟฟ้า (µs/cm) ความเค็ม (ppt)