สถานีเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองอู่เรือ ตั้งอยู่ที่ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี

3 ชั่วโมงล่าสุด 48 ชั่วโมงล่าสุด 6 เดือนล่าสุด

ค่าตรวจวัดทุก 10 นาทีย้อนหลัง 3 ชั่วโมง เริ่มจากค่าล่าสุดอยู่ด้านบน

ลำดับ ปี-เดือน-วัน เวลา อุณหภูมิ ( OC) ปริมาณออกซิเจน (mg/L) การนำไฟฟ้า (µs/cm) ความเค็ม (ppt)