สถานีเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ������������������������������ ตั้งอยู่ที่���������������������������������������������������������������

3 ชั่วโมงล่าสุด 48 ชั่วโมงล่าสุด 6 เดือนล่าสุด

��������������������������������������� 10 ������������ 3 ��������������������������������������� เริ่มจากค่าล่าสุดอยู่ด้านบน

ลำดับ ปี-เดือน-วัน เวลา อุณหภูมิ ( OC) ปริมาณออกซิเจน (mg/L) การนำไฟฟ้า (µs/cm) ความเค็ม (ppt)