สถานีเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ��������������������������������� ตั้งอยู่ที่������������������������������

3 ชั่วโมงล่าสุด 48 ชั่วโมงล่าสุด 6 เดือนล่าสุด

��������������������������������������������������������������������������������� 24 ��������������������� เริ่มจากค่าล่าสุดอยู่ด้านบน

ลำดับ ปี-เดือน-วัน เวลา อุณหภูมิ ( oC) กรด-ด่าง (pH) ปริมาณออกซิเจน (mg/L) การนำไฟฟ้า (µs/cm) ความเค็ม (ppt) ของแข็งละลายในน้ำ (TDS) (mg/L)